Wij proberen het volgende te bereiken:

 • Het behoud van de huidige polder uitstraling en waar mogelijk verbetering daarvan
 • Het behoud van het polderlandschap gebeurt door het ondersteunen van het
  beheer van de stukken land. Dit kan bijvoorbeeld door het ondersteunen van de
  tuinders en de agrariërs die nu nog in het gebied werkzaam zijn.
 • Verbetering is te bereiken door onbeheerde stukken land beheerd te maken
  zodat het onderhouden wordt.
 • Het behoud van de weidevogels
 • In dit bebied zitten vele soorten weidevogels waarvan enkele soorten op de rode
  lijst staan. Deze vogels verdienen dus de beste bescherming.  Hoe kan het dan
  dat gemeente en Natuurmonumenten er een natuurgebied en een bedrijventerrein
  voor in de plaats willen hebben? Weidevogels zijn Weidevogels, geen
  Moerasvogels!
 • Toegankelijker maken van de polder
 • Waar mogelijk kan de polder worden aangepast zodat er meer recreatie mogelijk
  is. Dit kan door de aanleg van fiets-, ruiter- en wandelpaden, het creëren van
  waterrecreatie en het inrichten van vogelobservatieplekken. Tevens willen we de
  productie en verkoop van streekproducten stimuleren.

Hieronder onze begeleidende tekst bij onze
poldervariant.
De Schieveense polder, te mooi voor herinrichting!    
                                     
Behoud van het authentieke agrarische landschap. Met dat doel voor ogen
hebben bewoners van Polder Schieveen samengewerkt om hùn gebiedsvisie
op de kaart te zetten. Een visie die aansluit bij de gebiedsvisie Midden -
Delfland 2025 om de Polder open te houden voor boer, burger en recreant.
Met een robuust agrarisch natuur- en recreatiegebied,  aangevuld met een
inrichting en voorzieningen die tegemoet komen aan de diverse wensen van
omwonende stedelingen zonder de agrarische ondernemers tekort te doen.  

De bewoners ideeën voor een Schieveense Poldervariant zijn gerijpt na de
absolute vernietiging door de Raad van State in mei 2007 van het nieuwe
bestemmingsplan. Natuurmonumenten en de gemeente willen hier
moerassen, een bedrijfsterrein en villakavels realiseren. Geen weilanden
meer waar het geroep van honderden grutto’s, kieviten, smienten en ganzen
de bezoeker begroeten. Geen lammetjes in de wei, grazend vee en Hollandse
vergezichten.

Dit  cultuur- historisch waardevolle landschap en de grote natuurwaarde
opofferen stuit op verzet van de bewoners en hun organisaties. In de
Schieveense Poldervariant is het landschap toegankelijk gemaakt voor de
rust- en ruimte zoeker met voetpaden naast ruiterpaden langs de
Binnenboezem en de Zweth.  De Hofweg wordt de recreatieve
verbindingsader , multifunctioneel met uitsluitend bestemmingsverkeer. De
fietser doet er zijn ‘rondje Schieveen’ zonder de weidevogels te verstoren.
De kanovaarder kiest voor opstapplaatsen aan de Hofweg of aan de Oude
Bovendijk. De huidige zandvlakte langs de Doenkade  wordt
getransformeerd tot een recreatief concentratie punt uitstekend geschikt
voor hippische evenementen.  Naast het huidige aanbod van
streekproducten,  zoals groenten en Limousin Puurvlees  staat de
mogelijkheid open dit aanbod uit te breiden.  

Fietsers en ruiters bezoeken Schieveen dagelijks. Automobilisten op de
Doenkade en de A13 genieten van voorbij flitsende Hollandse vergezichten.
In de toekomst kunnen zij langere tijd vertoeven als agro- toeristische
mogelijkheden zijn benut. Maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgt
een plaats in de  realisatie van een zorgboerderij en natuur- informatie
centrum.  

De nabijheid van Rotterdam Airport werkt stimulerend op deze nieuwe
toeristische attractie. De beheersing van het waterpeil is een staaltje van
echt Hollandse techniek die bewondering wekt voor de kracht en het denken
van de generaties voor ons.
Laatste update van deze pagina:       14 maart 2009
Bewonersgroep Behoud Schieveense Polder